Czym jest ekologia?

W obecnych czasach, za sprawą destrukcyjnej działalności człowieka, zagrożenia ekologiczne przybrały formę globalną. Owy destrukcyjny proces ma niestety charakter postępujący, a szkody jakie niesie ze sobą, są często nieodwracalne. Zanieczyszczanie gleby i wody stanowi przyczynę wymierania organizmów żywych i coraz częściej zagraża całym gatunkom. Emisja trujących gazów wpływa na powiększanie się dziury ozonowej, natomiast wyrąb lasów skutkuje efektem cieplarnianym, który z kolei powoduje wyparowywanie wody. Procesu niszczenia dopełnia zużywanie zasobów Ziemi na skalę zdecydowanie większą, niż planeta jest nam w stanie zaoferować. Jest to spowodowane dynamicznym przyrostem ludności i nieustannie zwiększającymi się potrzebami. Wszystkie te działania powodowane są chęcią polepszenia jakości ludzkiego życia. Jednak ktoś, kto zada sobie trud przeanalizowania następstw takiego postępowania, natychmiast pojmie, że skutek jest dokładnie odwrotny.

Środkiem do zrozumienia sytuacji w jakiej znalazła się Ziemia; a wraz z nią ludzie, rośliny i zwierzęta; jest wiedza z zakresu ekologii. Sama świadomość związków przyczynowo – skutkowych nie zmobilizuje jednak nikogo do podjęcia działania. Potrzebna jest jeszcze motywacja do walki na rzecz ochrony naszej planety. Tą z kolei posiada się jedynie wtedy, gdy będąc dzieckiem, zdołało nauczyć się szacunku do natury i zamiłowania do kontaktu z przyrodą. To właśnie z tego powodu tak ważna jest edukacja ekologiczna na poziomie przedszkola i szkoły.

Do głównych celów edukacji ekologicznej należy zaliczyć poznanie motywów i metod ochrony środowiska, nabycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, przewidywania tych następstw oraz skutków działalności człowieka, a także kształtowanie stosunku emocjonalnego do otaczającej przyrody. Zaś wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej, edukacja ekologiczna w przedszkolu powinna: wykorzystywać i tworzyć okazję do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie i odkrywanie. Natomiast edukacja ekologiczna w szkole wg tego samego Rozporządzenia powinna mieć na celu: rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody, obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych, mówienie o nich oraz umiejętność wykorzystania materiałów przyrodniczych w działalności manualnej.

Idealną sytuacją do przeprowadzania tego typu zajęć jest oczywiście bezpośredni kontakt z przyrodą. Jednak wszystko to, czego nie da zobaczyć się gołym okiem lub zaobserwować na spacerze, powinna zapewnić dzieciom ekopracownia - miejsce eksperymentów, obserwacji i samodzielnego wyciągania wniosków. Innowacyjne wyposażenie pracowni przyrodniczej mogą wspomóc wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Dostosowana do odpowiednich grup wiekowych pracownia przyrodnicza, charakteryzująca się mądrym zagospodarowaniem przestrzeni, stanie się dzięki temu miejscem przyjaznym dzieciom. Zaś przy mądrym, zorganizowanym i celowym działaniu nauczyciela, będzie mogła odbywać się tam edukacja ekologiczna dzieci, dla których w przyszłości powinna stać się ważna ochrona środowiska.

Copyright © 2014 Nowa Szkoła. Wszelkie prawa zastrzezone.
ul. POW 25, 90-248 Łódź, tel.: 801 555 508, e-mail: poczta@nowaszkola.com