O konkursie

Cel konkursu

Celem konkursu jest wytypowanie najlepszych projektów, dzięki którym szkoły stworzą profesjonalną pracownię do przyrody. Pracownia taka powinna charakteryzować się dużą innowacyjnością oraz kreatywnością, a jej wyposażenie wpłynie w znaczący sposób na poprawę nauki przyrody.


Kto może skorzystać z konkursu

Konkurs skierowany jest do szkół i ich zespołów: szkół podstawowych (pracownia dla klas IV-VI), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa łódzkiego, które nie otrzymały dofinansowania na utworzenie ekopracowni w poprzednich latach w ramach konkursu.

Jeżeli do konkursu chce przystąpić zespół szkół to wsparcie może być udzielone jeśli jednostki wykażą, że pracownia jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów z jednej placówki danego poziomu nauczania i nie ma możliwości by korzystali z niej wszyscy uczniowie zespołu.

Wniosek, w imieniu jednostki edukacyjnej, składa organ prowadzący.


Środki przeznaczone na realizację konkursu

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie zadań dla laureatów Konkursu wynosi do 3 miliony złotych.

Kwota dofinansowanie jednej pracowni nie może przekroczyć 40 tysięcy złotych.

Wkład własny nie może być niższy niż 5% kwoty, o którą występuje jednostka.

Fundusz zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty, o jaką ubiega się Wnioskodawca.

Okres trwałości zadania, rozumiany jako okres, w którym pracownia zachowuje swoje właściwości użytkowe i dydaktyczne, wynosi minimum 3 lata liczone od daty spisania protokołu oddania pracowni do użytkowania.


Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

W ramach programu kwalifikowane są następujące koszty:

  • zakup mebli (stołów szkolnych, krzeseł), tablic szkolnych, szaf, gablot ekspozycyjnych i informacyjnych, biurek nauczycielskich, stojaków na mapy, plansz, pomocy dydaktycznych związanych z edukacją przyrodniczą, biologiczną, ekologiczną, geograficzną i chemiczno-fizyczną, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, sprzętu audio video, komputerów (laptopów), sprzętu fotograficznego, urządzeń do drukowania,
  • zakup żaluzji, rolet okiennych,
  • koszty modernizacji oświetlenia w pracowni (oprawy i źródła światła, wymiana instalacji elektrycznej) i instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą,
  • zakup i położenie fototapety o tematyce przyrodniczej,
  • zakup roślin doniczkowych.

Koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny) mogą stanowić:

  • wykonania dokumentacji projektowej,
  • koszty prac remontowych i odnowienia pomieszczenia, inne niż wskazane w (np. malowanie ścian, położenie paneli, wykładziny),
  • zakup i wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania przez Fundusz.

Koszty poniesione do 6 miesięcy przed datą złożenia kompletnego wniosku mogą stanowić wyłącznie udział własny. Na uzasadniony, pisemny wniosek Wnioskodawcy za zgodą Zarządu Funduszu, dopuszcza się możliwość uznania za kwalifikowane lub niekwalifikowane kosztów, których nie, o ile koszty te wpływają znacząco na uzyskanie efektu rzeczowego i ekologicznego zadania lub są niezbędne do jego zrealizowania.


Terminarz Konkursu i realizacji zadań konkursowych

Do 4 kwietnia 2014 roku - składanie wniosków konkursowych.

Do 6 czerwca 2014 roku - rozstrzygnięcie konkursu i podjęcie decyzji o dofinansowaniu przez Zarząd Funduszu.

Do 10 października 2014 roku - zakończenie realizacji dofinansowanego zadania rozumiane jako spisanie protokołu oddania pracowni do użytkowania – uzyskanie efektu rzeczowego.

Do 10 października 2014 roku - zakończenie realizacji dofinansowanego zadania rozumiane jako spisanie protokołu oddania pracowni do użytkowania – uzyskanie efektu rzeczowego.

Do 30 czerwca 2015 roku - uzyskanie efektu ekologicznego i złożenie opisowego sprawozdania z przeprowadzonych działań.

Szczegóły dotyczące zasad programu oraz kosztów kwalifikowanych odnajdziecie Państwo w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nowa Szkoła zaprasza do skorzystania z kompleksowej oferty stworzonej do programu "Moja wymarzona ekopracownia" oraz do kontaktu z naszymi doradcami odpowiadających za teren województwa łódzkiego.

Copyright © 2014 Nowa Szkoła. Wszelkie prawa zastrzezone.
ul. POW 25, 90-248 Łódź, tel.: 801 555 508, e-mail: poczta@nowaszkola.com